[{"szinhaz_id":1000,"nev":"Operettissimo","rovidnev":"Operettissimo","varos":"Kolozsv\u00e1r","url":"\/hu\/szinhazak\/operettissimo--1000.html"},{"szinhaz_id":263,"nev":"Oson\u00f3 Sz\u00ednh\u00e1zm\u00fbhely","rovidnev":"Oson\u00f3 Sz\u00ednh\u00e1zm\u00fbhely","varos":"Sepsiszentgy\u00f6rgy","url":"\/hu\/szinhazak\/osono-szinhazmuhely--263.html"}]